24 ตุลาคม 2557

ตารางสถิติ ต่างๆ

ตารางสถิติ ต่างๆ
ที่มา   ::     http://www.watpon.com/table/ตารางสถิติ
http://science.sut.ac.th/mathematics/pairote/uploadfiles/8268305977_UW.pdf

STATISTICAL   TABLES
http://course.shufe.edu.cn/jpkc/jrjlx/ref/StaTable.pdf