Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

30 ธันวาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยระดับอนุบาล CMU

ตัวอย่างงานวิจัยระดับอนุบาล CMU


 


 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิกชื่อเรื่องแล้ว คลิก Full Text. เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม
1Developing a healthy eating policy for preschool children: Effects on diet and School policies in Phrae Province, Thailand = การพัฒนานโยบายการรับประทานเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย: ผลที่มีต่ออาหารและนโยบายของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ประเทศไทย / Kanyarat Wirotpong / 2007
2การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทหลักเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Organizing active learning to enhance conceptual understanding in mathematics of preschool children / ประกายดาว ใจคำปัน / 2549
3การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / อภิญญา มนูญศิลป์ / 2542
4การใช้การเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ เพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัย = Using storyline method instruction for intellectural development of preschool children / กาญจนา บุญนะ / 2549
5การใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Using thai folk plays to develop mathematics concepts of Preschool Children / ทัดดาว ดวงเงา / 2549
6การใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = Using language activities to develop preschool children's creativity / เพ็ญศรี สุริยะป้อ / 2552 /
7การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย รัศนี เชื้อเจ็ดตน / รัศมี เชื้อเจ็ดตน / 2539 /
8การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = Using experience enhancing activities to develop creativity of preschool children / ใจทิพย์ แก้วมงคล / 2548 /
9การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน = Using educational games to develop social behaviors of preschool children in Chiang Mai Christian School / มัลลิกา พวกพล / 2550 /
10การใช้เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Using educational game to promote thinking skills of preschool children, Sripingmuang Municipal School, Chiang Mai Province / พิชญ์สินี โชติชะวงค์ / 2554 /
11การใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กไทยใหญ่ระดับปฐมวัย = Using Karaoke to develop Thai speaking skill of Tai Yai preschool children / เสาร์วัน อินวงค์ / 2549 /
12การใช้ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = The use of making folk toy activity packages to develop creative thinking among preschoolers / พัชรี บุญเป็ง / 2554 /
13การใช้ชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กดาวน์ซินโดมระดับปฐมวัย = Using instruction package to develop Mathematical readiness of Preschool Down's Syndrome student / สุรัชดา สาจักร / 2549
14การใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย = Using the picture books to develop listening and speaking lkills of early childhood children / พิชญาดา ธาตุอินทร์ / 2551 /
15การใช้เสียงเพลงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย = Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children ;Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children / อารยา ผลธัญญา / 2550
16การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Implementation of early childhood curriculum B.E.2546 in primary schools, Fang District, Chiang Mai Province / พัชรี ภีระคำ / 2548
17การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย จังหวัดน่าน = Operation in accordance with educational quality standard of private preschool in Nan Province / สมร มูลคำ / 2548
18การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนกลุ่มวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ = Parents' decision for children to enrol in kindergarten level in Wat Gate school cluster, Chiang Mai Municipality / นารี จันทร์ภิรมย์ / 2551
19การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยสำหรับครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย / มยุรี เจริญภักดี / 2544
20การผลิตหุ่นจำลองต้นแบบ เพื่อฝึกทักษะการรับสัมผัสสำหรับเด็กพิการทางการมองเห็นระดับปฐมวัย = Production of prototype for tactile perception skills of visually impaired children in preschool level / เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์ / 2548
21การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ = Developing english learning of preschool children through movement and rhythmic activities / สิริพิณดา กันธะคำ / 2552
22การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี / สายสุดา ตาบัง / 2545
23การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของวิลเลียมส์ / ประสพพร มโนวงค์ / 2539
24การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย = Development of mathematics readiness of pre - school children through Thai Folk Plays / สมศรี เป็งใจ / 2547
25การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการสอนแบบเล่น-เรียน-สรุป-ฝึกทักษะ = Development of preschool children's mathematic's readiness through play-learn-summarize-practice method / สายพิณ ใจยวน / 2549
26การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถทางพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย = Development of instruments to measure the ability dealing with multiple intelligences for preschool children / อาจารี ศรีดาวเรือง / 2555
27การพัฒนาชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of a instructional package on reading readiness for Pre-Primary Students in Schools Affiliated to the Office of Sop Moei District Primary Education, Mae Hong Son Province / นวลศรี วุฒิกิจ / 2546
28การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Development of experiences organization plans to prepare mathematics readiness for preschool children / จินตวี พรมฟอง / 2548
29การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยสำหรับผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก / พันนรา ปัญญา / 2542
30การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' involvement in early childhood education management of schools at Chom Thong Municipality area, Chom Thong district, Chiang Mai Province / เทอดศักดิ์ จันเสวี / 2549
31การรับรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวในชนบท / จิรนันท์ ไข่แก้ว / 2545
32การเล่านิทานเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย / รัตนาภา เกริกการัณย์ / 2547
33การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย / วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม / 2543
34การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วยวิธีสอนแบบสตอรีไลน์ โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Enhancing kindergarten's creative thinking by using storyline method at Inthira Baan Dek Kindergarten, Mae Rim District, Chiang Mai Province / พิพร เชาวน์ประยูร / 2551
35การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน = Oral health promotion for pre-school children in parents at the Ban Paka Nursery, Mueang Nan District, Nan Province / กัลยา อินวาทย์ / 2552
36การสร้างเกมสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย = Creating multimedia games for developing creative thinking of Kindergarteners / ปุณยรัตน์ ศิรินุพงศ์ / 2551
37การสร้างชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทยของเด็กชาวเขาปฐมวัย = Construction of instructional package for reading and writing Thai alphabet readiness of hilltribe preschool children / ณัฐณิชา บุญเพิ่มพูล / 2552
38การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Construction of activity packages to develop science process skills for preschool children / จุฑามาศ เรือนก๋า / 2553
39การสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยชาวเขาโดยใช้สื่อประสม = Construction of experience learning plans for preparing language skill readiness of hilltribe preschool children through multi-media / ศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์ / 2553
40การสร้างหนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Construction of picture books for preparing mathematics readiness of preschoolers / กัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์ / 2554
41การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวที่มีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา มารดา / แรมจันทร์ แลสันกลาง / 2542
42การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / สุรภี วงค์ไพบูลย์ / 2542
43การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบวก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ดวงเดือน มูลกลาง / 2546
44ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' needs for preschool education provision in international schools, Chiang Mai Province / ทิพาพร ตันฆศิริ / 2551
45ความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Readiness for pre-school education administration of pa-ngue tambon municipality, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province / โชคดี สกุลกวีพร / 2554
46ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ปวีณา ธูปทอง / 2546
47ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Readiness for preschool education provision of Huaiyap Sub-district Administrative Organization, Ban Thi District, Lamphun Province / พัชรี ชุ่มสวัสดิ์ / 2551
48ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านไทย / รัตนา มณีจันสุข / 2539
49ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับประสบการณ์จากการใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเล่นตามมุมวิทยาศาสตร์อย่างมีแบบแผน / อัจฉราภรณ์ เชื้อกลาง / 2545
50แนวทางการจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for managing factors conducive to Early Childhood Education Curriculum Administration of Schools Attached to Local Administrative Organizations in Chiang Mai Province / ณัฐธยาน์ สนินัด / 2553
51แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Guideliness for developing child care center attached to Kongkhak Sub-District Administration Organization, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ธนพล ดอนชวนชม / 2552
52แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมยุรี จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีไพร ตาอินทร์ / 2541
53แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for improving early childhood education management at child care Center Mae Rim District, Chiang Mai Province / จรรยา ชินสี / 2552
54บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = Parents' roles in promoting reading of early childhood students, anuban Chiang mai school ;Parents' roles in promoting reading of early childhood students, anuban Chiang mai school / เกศรินทร์ ชุ่มจิตต์ / 2551
55บริบทการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย = The Context of family life styles assosiated with oral health care behavior in early childhood / ฉลองชัย สกลวสันต์ / 2547
56ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Results of using educational games to develop mathematics readiness of preschool children / พรทิพย์ กันทาสม / 2552
57ผลการใช้ชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย = Effects of using mathematics readiness preparation instructional packages for pre-school children / ศุทธินี สุดยอด / 2548
58ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่ = Results of using activity packages for developing morality in preschool students of Anubanvaree Chiang Mai school ฅแ / ปาจรีย์ จอมศักดิ์ / 2554
59ผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแบบสถานีสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย = Results of using circuit traning physical fitness programs for early childhood students / ชวภรณ์ สุริยจันทร์ / 2554
60ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแพะแม่แฝกใหม่ = Effects of teching program on knowledge and behaviors of Guardians in promoting preschool child development at the paemaefackmai day-care center / ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ / สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2551
61พฤติกรรมการใช้อำนาจของครูปฐมวัย = Power using behavior of preschool teachers / กอบแก้ว กามะ / 2551
62พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Aggressive behavior of preschool children : the case study of Pang Mapha Kindergarten, Students Mae Hong Son Province / จินตนา นภาพร / 2548
63การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะวิชาการโดยใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาล = Provision of academic skill learning activities using rrts to stimulate interest of the Kindergartener with Mental Retardation / อำพัน พฤกษาไพบูลย์ / 2549
64การจัดกิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 = Provision of outdoor art activities to enhance creative thinking of the second year kindergartners / จันทร์ทิม คำผา / 2547
65การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / จิราภรณ์ ปรีชาชน / 2544
66การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาไทยตามแนวการสอนแบบรับภาษาที่สองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ธนิยา อานะสุข / 2541
67การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / อินทิรา รุมาส / 2545
68การใช้กิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล = Using drawing activities to enhance kindergarten Children's creativity / วลิญา ปรีชากุล / 2550
69การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก / จินดา วสุอุดม / 2541
70การใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 = Use of storytelling to develop discipline and responsibility characteristics of kindergarten 1 students / นิลุบล สินธุปัน / 2549
71การใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนกิจกรรมในวงกลมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 / พูนศรี จันทร์สกุล / 2541
72การฝึกฟังสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่= Auditory training for hearing impaired students at kindergarten level in Anusarnsunthorn School for the Deaf, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ประทีปแก้ว / 2548
73การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม = Development of mathematics concepts of kindergarten 1 students through multimedia / ดวงเดือน คณานุศักดิ์ / 2553
74การพัฒนาความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านล้านนาในกิจกรรมกลางแจ้ง = Development of kindergarteners' readiness through lanna folk games for outdoor activities / ศรีวัย พุทธโยธา / 2548
75การพัฒนาความพร้อมด้านทักษะทางภาษาของนักเรียนชาวเขาชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้วิธีมุ่งประสบการณ์ / เกษธิดา บุญธรรม / 2542
76การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวิรุณเทพ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of mathematics skills through art activities for second year kindergartners of Viroonthep School, Fang District, Chiang Mai Province / ใจทิพย์ ทิวา / 2548
77การพัฒนาแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / โสพิศ บัวปอน / 2546
78การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคมนาคมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 = Construction of computer-assisted instruction on transportation for the second year kindergarten students / ธัญญาพร กรรณกิจ / 2547
79ความต้องการในการจัดการศึกาาระดับชั้นอนุบาลของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง = Parents' needs for educational management in kindergarten level of Arunothai School, Lampang Province / ดอกอ้อ คำบัวสัก / 2550
80ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความพร้อมทางสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พรพิมล พิสุทธิ์พันธ์พงศ์ / พรพิมล พิสุทธิพันธ์พงศ์ / 2538
81โปรแกรมช่วยสอนแบบชาญฉลาดวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล = Intelligence computer-aided instruction in science and mathematics for kindergarteners / หทัยรัตน์ สุจิมา / 2548
82ผลของการใช้สื่อประสมในการสอนภาษาตามแนวธรรมชาติที่มีต่อความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอรุโณทัย = Effects of using multimedia in teaching through natural language approach on writing ability of kindergarten 2 students, Arunothai School / ศิริพร ตาคำอ้าย / 2553
83ผลของการฟังเสียงดนตรีที่มีต่อระดับสติปัญญาและความสามารถทางด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล / วีรวรรณ สุกิน / 2543
84พฤติกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ / ปิยาพร นันทะพงษ์ / 2537
85สภาพการจัดประสบการณ์และการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 / ทัศณีย์ อินต๊ะสาร / 2542ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 https://www.facebook.com/prapasara.blog
 


การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ
17 ธันวาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 


 
 

คลิกชื่อเรื่องแล้ว คลิก Full Text   เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม


1ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ = Students' satisfaction on learner-centered instruction of social studies, religion, and culture learning substance / ศนิชา เลิศการ / 2547 
2ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริการของโรงเรียนกวดวิชา : กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวิชาวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ / จิรวดี ภูวนารถนุรักษ์ / 2546 
3ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริการของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษา ออสเตรเลียเซ็นเตอร์เชียงใหม่ = Students' satisfaction Toward Service of English Language Schools : Case Study of Australia Centre Chiang Mai / วรุมดี อินต๊ะแสน / 2547 
4ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในกรุงเทพมหานคร = Satisfaction of secondary level students to service marketing mix factors of Rachada academic center tutorial school, Bangkok / จิตรา สูงแข็ง / 2550 Add to my list
Add to my list
ท่านต้องดูงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  เอกสารฉบับเต็ม


การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร / ชนิตรา ศรลัมพ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบางประการกับความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ลักษณา วชิรพงศ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา / ยอดชาย โคตรุฉิน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ด้วยกิจกรรมศิลปศึกษา / ปิยวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบซิปปา / วรวิทย์ สินธุระหัส.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนและความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้ห้องสมุดในการสอนกับการสอนตามปกติ / พรรณี หมีทอง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีน้ำระหว่างการเรียนการสอนก่อนและหลังและศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้การเรียนการสอนแบบ Cippa model / ธวัชชัย ยอดราช.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
การศึกษาผลงานการวาดภาพระบายสีและความพึงพอใจโดยใช้เพลงประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สุเชน น้อยสำแดง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ / วรพจน์ จิราพงษ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องโจทย์ปัญหาบวก ลบ / ของ พัลลภ คงนุรัตน์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คำสมาส / สุทธิพงษ์ มากุล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค่าของเงินและการใช้จ่าย และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยจากการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย / พัชรีวรรณ คุณชื่น.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจทางการเรียนเรื่องมาสร้างโลกสีเขียวกันเถอะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนโดยการใช้เกมและเพลงประกอบการสอน / พิทยา โพธิ์ทอง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีน้ำและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ์ / โชติก ศรชัยชนะ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสำนวนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประเภทสถานการณ์จำลอง / กณกวรรณ กอกหวาน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา / วิไล รัตนพลที.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) / วิจิตร สมบัติวงศ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมค่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรื่องระบบนิเวศชายหาดของนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต / ของ รติกร สุขเจริญ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะเรื่องการสร้างสรรค์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT / จันทิมา เมยประโคน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่องความสมดุล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนตามแนวคิดของเบอร์ไนซ์ แมคคาร์ธี 4 แม็ท กับการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีการสอนของเจอโรม บรูเนอร์ / สมชาย แก้วประกอบ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมอีเล็กทรอนิกส์ / อัครเดช จำนงค์ธรรม.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ในครอบครัวโดยการสอนแบบสตอรี่ไลน์กับการสอนแบบเกมสถานการณ์จำลอง / แว่นแก้ว พ้นภัย.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความฉลาดทางอารมณ์และความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติ และพนักงานที่เป็นนักเรียนทวิภาคี / สุทธพงศ์ แสงอุไร.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
abstract
ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองที่มีต่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2550 / ธีระ สุภาวิมล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อวิชาการงานและอาชีพโรงเรียนขยายโอกาศทางทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี / วาสนา จันทรอุไร.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ / สุวรรณา สิทธิชัย.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตสาระเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ผ่องพรรณ ศรีสมหวัง.
URL: 
Abstractความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของสวัสดิการร้านค้า โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี / วชิรา เดชสำราญ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี / เบญจรัตน์ อ่วมเครือ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดสวัสดิภาพของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประทีป / นิภารัตน์ รื่นสุข.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร / เขมรักข์ คงตรง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ / อภิชัย กุลชา.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินภายในสถานศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเขตกรุงเทพมหานคร / สุริยงค์ บูราณทวีคูณ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบนักเรียนตราวิจิตรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม / ธนิต แสงทองล้วน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี / ปฏิญญา บุญเลิศ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา / จารุวรรณ เทวกุล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูที่สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / ชุลีกร ตั้งเขื่อนขันธ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจในการเรียนพลศึกษา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ปีการศึกษา 2547 / มหาลาภ ป้อมสุข.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 / เกวรินทร์ สีมาพล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มวิชาการบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตการศึกษา1 สังกัดกรมสามัญศึกษา / อุมาพร ร่างน้อย.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่างกัน 2 รูปแบบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนในการจำและความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาไทยต่างกัน / วิลาสินี นาคสุข.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ผลการเรียนรู้และความพึงพอใจ วิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างมโนทัศน์ก่อนการเรียน / ณัฐิกา วงษาวดี.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนร่วมกัเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่องคู่อันดับและกราฟ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / หนึ่งฤทัย ชูแก้ว.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มผลของการใช้บทเรียนการ์ตูนคณิตศาสตร์แบบ E-Book เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / บุษบา ชูคำ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2 รูปแบบ / สุกาญจนา อ้นบางใบ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มพฤติกรรมผู้นำของครูใหญ่ ความพึงพอใจในการทำงานของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / สุดใจ ทองอ่อน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนของครูโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นผสมผสาน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชดำริ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร / โชติ คำเด่นเหล็ก.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มวิชาการเลขานุการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน / ทรงสมร คชเลิศ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของนักเรียนช่วงชั้น
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
abstract
ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทพาณิชยกรรมในเขตการ
URL:  เอกสารฉบับเต็มความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องเรียนด้านครูผู้สอนกับความพึงพอใจของนักเร
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุ
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
ทัศนคติและความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกอบอาหารของโรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน / จิราภรณ
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstractแนวความคิดทางการศึกษาและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มีต่อม
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstractขอบคุณที่มา  ::        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ;  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


 
 เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com


 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ